Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego
Walne zebranie

10.04.2019 r. o godz. 16:00

Porządek obrad
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ŻYĆ LEPIEJ”
w dniu 10 kwietnia br. godz. 16.00
w klubie „Kameleon” ul. Tuwima 9


1. Otwarcie.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zabrania.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018 oraz plany działań na rok 2019.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej .
5. Przedstawienie informacji o działalności świetlic środowiskowych.
6. Przedstawienie informacji o ilości członków Stowarzyszenia i o płatności składek za 2018r.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania .

Uwaga: Zgodnie z §18 statutu stowarzyszenia w przypadku braku kworum, ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 10.04.2019 r. na godz. 16.30.

Zarząd Stowarzyszenia „ŻYĆ LEPIEJ”

Powrót