Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Żyć lepiej, ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń, dalej zwana „ADO”.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu Żyć lepiej oraz w celu umożliwienia korzystania z propozycji Stowarzyszenia m.in. zajęcia, wycieczki, warsztaty.

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, księgowe, drukujące faktury, z którym ADO zawarł stosowne umowy.
ADO nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas członkostwa osoby w Stowarzyszeniu, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pani/Pan korzysta oraz wynikający z przepisów prawa powszechnego Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe:
1) imiona i nazwiska,
2) PESEL,
3) numer i seria paszportu,
4) miejsce zamieszkania,
5) adres korespondencyjny,
6) numer telefonu kontaktowego,
7) adres e-mail.

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację praw i obowiązków członkowskich oraz możliwości korzystania z propozycji Stowarzyszenia.

ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosuje również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).


Formularz danych osobowych