Statut Stowarzyszenia „ŻYĆ LEPIEJ”

Tekst jednolity statutu zawierający zmiany uchwalone przez Walne Zebranie Członków w dniu 6.03.2012r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie „ŻYĆ LEPIEJ” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.),ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną, powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3

Swoja działalność stowarzyszenie opiera na działalności społecznej, do realizacji zadań statutowych i umów może zatrudniać pracowników.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności teren województwa kujawsko – pomorskiego, z siedzibą w Toruniu. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 5

Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami o podobnym celu działania w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia

§ 6

Celami Stowarzyszenia jest działanie na rzecz środowiska lokalnego.

1. Promowanie zdrowego stylu życia.
2. Terapia pedagogiczna dla dzieci z problemami dysleksji, dysgrafii, dysortografii.
3. Pomoc rodzinom w pokonaniu trudności wychowawczych.
4. Propagowanie postaw i wzorów społeczeństwa obywatelskiego.
5. Działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania jego zasobami.
6. Wspieranie działań samorządowych i społecznych na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
7. Wspieranie działań w zakresie rozwoju kultury i wychowania.
8. Rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych, organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
9. Przeciwdziałanie patologiom.
10. Organizowanie imprez turystycznych.
11. Mediacja w konfliktach.
12. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
13. Działalność wspomagającą edukację.

§ 6a

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę nad kosztami przeznacza na tą działalność.
3. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności wyłącznie na rzecz swoich członków.

§ 7

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

1. Organizowanie pomocy społecznej i poradnictwo dla dzieci i młodzieży; prowadzenie działalności prewencyjnej przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju; prowadzenie działalności społecznej i lokalnej.
2. Organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: pokazy, wystawy tematyczne, imprezy plenerowe, wycieczki turystyczne i turnusy rehabilitacyjne.
3. Organizowanie kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych.
4. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji w tym: edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, korepetycje, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.
5. Mediację w sporach i konfliktach oraz podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.
6. Działalność, o której mowa w § 6 i § 7, jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednakże Stowarzyszenie może realizować swoje cele jako odpłatna forma działalności pożytku publicznego, jeśli tak stanowi uchwała Walnego Zebrania Członków. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji celów statutowych oraz następujących zadań należących do sfery zadań publicznych:

1/ podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2/ ochrony i promocji zdrowia;
3/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4/ nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
5/ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
6/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
7/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
8/ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9/ porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

7. Odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach, dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych oraz działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych.
8. Doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz działalność w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 8

Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych
- honorowych
- członków wspierających
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą rodziców, która złoży deklarację członkowską oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialną lub niematerialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

3. Członkiem honorowym jest osoba fizyczna. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na podstawie deklaracji.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:

a. przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
c. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnie opłacać składki członkowskie,
e. brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
c. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
d. korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
e. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający Stowarzyszenia obowiązani są:
a. przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
c. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
d. udzielenia zadeklarowanej pomocy.

4. Członek wspierający ma prawo:
a. brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia
b. wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
c. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

5. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, lecz zwolniony jest z wnoszenia składek członkowskich.

§ 12

1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje przez dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich.

2. Wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały:

a. za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
b. za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
c. za uporczywe nieuregulowanie składek członkowskich,
d. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

3. Członkostwo wygasa w przypadku śmierci członka.

4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

§ 14

Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Członków. Członkowie obecni na Walnym Zebraniu mogą większością głosów postanowić o głosowaniu tajnym bądź inaczej jeśli zdecyduje o tym Walne Zebranie. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się oddzielnie. Walne Zebranie dokonuje najpierw wyboru członków Zarządu, a następnie członków Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów „za”. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po upływie kadencji można być ponownie wybranym na następną kadencję.

§ 15

1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku Stowarzyszenia gdzie obowiązuje większość kwalifikowana 2/3 głosów. Zwykłą większością głosów uchwala się, że głosowanie jest tajne w danej sprawie.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
3. Uchwały są podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
4. Uchwały są podejmowane w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków /tj. kworum/ na zebraniach władz Stowarzyszenia zwołanych w pierwszym terminie. Na zebraniach zwołanych w drugim terminie uchwały są podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 16

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie programu działania i statutu Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
e. udzielanie absolutorium Zarządowi,
f. uchwalanie zmian statutu,
g. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
h. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
i. ustalanie składek członkowskich,
j. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji, związków, stowarzyszeń, krajowych i zagranicznych.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia na piśmie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zebranie w terminie co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Drugi termin obrad może się odbyć w tym samym dniu, lecz co najmniej po upływie pół godziny bez względu na liczbę obecnych członków, o czym należy uprzedzić członków w zawiadomieniu.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

a. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
b. z inicjatywy Zarządu,
c. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

4. Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebranie, Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 19

Zarząd

1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego Zebrania Członków.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie Prezesa, jednego Vice-Prezesa, Sekretarza , Skarbnika i Członka Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
c. zwoływanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d. opracowywanie perspektywicznego planu rozwoju Stowarzyszenia,
e. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
f. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
g. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań,
h. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków,
i. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia
j. wykonywanie innych działań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zebrania Członków

4. Pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje zebranie Zarządu informując pozostałych członków Zarządu o terminie, miejscu i porządku obrad zebrania. W razie jego nieobecności zastępuje go Vice- Prezes lub inny wyznaczony członek Zarządu. Członkowie Zarządu mogą wnieść uzupełnienie do porządku obrad zebrania. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Vice-Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej 3 jego członków. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na podstawie swojej uchwały Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
7. Członek Zarządu, który bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w zebraniach Zarządu lub nie wykonuje powierzonych zadań przez Zarząd może być odwołany przez Walne Zebranie Członków.
8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Członkostwo Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przyczyn:

a) śmierci – w dniu zgonu,
b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – w dniu prawomocności ww. wyroku,
c) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie – w dniu złożenia pisma,
d) długotrwałej choroby – po upływie 30 dni od daty pisemnego poinformowania Zarządu Stowarzyszenia.
W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia wybory uzupełniające na brakujące miejsce w organie zarządzającym przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków albo najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

§ 20

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia wybieranym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola bieżącej pracy Zarządu,
b. kontrola finansów i spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia,
c. składanie wniosków na Walnym Zebrania Członków w sprawie udzielenia (lub odmowę) absolutorium dla Zarządu,
d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania do Zarządu Stowarzyszenia.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na podstawie swojej uchwały Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący zwołuje zebrania Komisji informując pozostałych członków Komisji o terminie, miejscu i porządku obrad zebrania. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz na kwartał. W zebraniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział członkowie Zarządu bez prawa głosowania. Członkowie Zarządu mają obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień Komisji Rewizyjnej.
6. Członek Komisji Rewizyjnej, który bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w zebraniach Komisji może być odwołany przez Walne Zebranie Członków.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a) nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia,
b) mogą otrzymać z tytułu pełnionej funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

8. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przyczyn:

a) śmierci – w dniu zgonu,
b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – w dniu prawomocności ww. wyroku,
c) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie – w dniu złożenia pisma,
d) długotrwałej choroby – po upływie 30 dni od daty pisemnego poinformowania Zarządu Stowarzyszenia.

W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej wybory uzupełniające na brakujące miejsce w powyższym organie przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków albo najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. W sytuacji złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego walnego Zebrania Członków wybory uzupełniające do powyższej Komisji odbywają się podczas ww. Zebrania.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 21

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych, wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych grantów i zleceń usług.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 22

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Vice-Prezesa Zarządu i innego Członka Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób Członków Zarządu.
3. Statut zabrania:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,
b. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 23

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

2. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

§ 26

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zmianami).